W

Wierdiny

NOONGAR

going down, falling

ENGLISH